Algemene voorwaarden www.apetito-shop.nl 

 Artikel 1 - Definities
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met apetito.
3. Dag: kalenderdag. 
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
6. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: ‘apetito’. 
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door apetito georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:  de besloten vennootschap apetito B.V., postbus 136, 7590 AC Denekamp Telefoonnummer:     0800 – 023 29 75 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur) 
E-mailadres:              info@apetito.nl 
KvK-nummer:             27127464 
BTW-identificatienr:   NL007467825B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van apetito en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen apetito en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij apetito zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand     wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt de consument in met het recht van apetito om deze voorwaarden en de in artikel 6:230m lid 1 BW bedoelde informatie in de toekomst te wijzigen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
3. apetito staat er voor in dat de producten en/of diensten die zij levert voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties en geschikt zijn voor normaal gebruik.
4. De producten van apetito zijn bestemd voor eindgebruikers. Het is niet toegestaan de producten van apetito door te verkopen.

Artikel 5 - Bestelling en minimumafname
1. Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een collo. Inhoud van een collo is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
2. De minimum afname per levering is 1 dinerdoos (assortimentsdoos) à 7 maaltijden of 7 maaltijden à la carte. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt apetito onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door apetito is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft apetito passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal apetito daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. apetito is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien apetito op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat apetito persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. apetito zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Voor het beschermen van de gegevens van de consument werkt apetito via een beveiligde versleuteling naar SSL (Secure Socket Layer),128 Bit standaard.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
De door apetito aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door apetito.

Artikel 8 - De prijs
De door apetito in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op het moment van bestelling. apetito is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief. De prijs geldt voor levering franco thuis.

Artikel 9 - Transport en levering
1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde vaste dag van levering binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). De vaste dag van levering wordt door de klantenservice van apetito aan de consument medegedeeld. 
2. Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van apetito of door apetito ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema zowel als mogelijke veranderingen daarop worden door apetito bepaald. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen. Indien er niet bij het afgesproken afleveradres geleverd kan worden, neemt apetito telefonisch contact met de consument op en spreekt een voor beide partijen acceptabele leveringsoplossing af. Indien de leveringstermijn met meer dan 4 weken wordt overschreden en de producten nog niet bij de consument zijn afgeleverd , dan wordt de overeenkomst door een der partijen schriftelijk ontbonden. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten en voor diepvrieskoeling. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na levering. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten bij de klantenservice van apetito gemeld worden. 
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan apetito kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde al dan niet betaalde producten blijven eigendom van apetito totdat alle verplichtingen van de consument vervuld zijn. Dit geldt tevens bij hangende geschillen en tijdens girale boekingstermijnen. De consument is bevoegd over de producten van apetito te beschikken. Hij/zij kan deze producten echter niet in pand geven en/of fiduciair overdragen zolang de betaling niet door apetito is ontvangen. De consument cedeert aan apetito al zijn/haar vorderingen op derden, terzake van door apetito onder eigendomsvoorbehoud en door de consument doorverkochte producten aan derden. Op eerste aanvraag van apetito zal de consument die vorderingen specificeren en desgewenst cessielijsten verstrekken. 

Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat apetito aan de consument bij of na de aflevering een rekening doet toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. De consument is verplicht die prijs zonder korting binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de rekening te voldoen op de door apetito aangegeven wijze.
2. Indien geen volledige betaling door apetito is ontvangen binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de rekening, is de consument met ingang van de 31ste dag na ontvangst van de rekening, zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling benodigd is, de contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Behalve het ingevolge de rekening verschuldigde bedrag en de     contractuele rente is apetito gerechtigd van de consument te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn/haar wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de koopsom met een minimum van Euro 500,00. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan apetito te melden.


Artikel 12 - Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan apetito te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht, dit gezien de bederfelijke aard van het product van apetito. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Producten met door apetito erkende klachten en gebreken worden door apetito vervangen. Op de door apetito te leveren/geleverde producten en/of diensten zijn uitsluitend de wettelijke garanties van toepassing.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Door apetito wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door apetito of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. De aansprakelijkheid van apetito wordt beperkt tot uitsluitend de wettelijke aansprakelijkheid en, met het oog op zogenaamde matigingsbevoegdheid van de rechter op grond van artikel 6:109 BW, wordt deze beperkt tot het bedrag waarvoor apetito zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt.

2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien apetito producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan apetito toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.


Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen apetito en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De consument kan binnen een maand nadat apetito zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. Er wordt niet voorzien in buitengerechtelijke geschillenbeslechting.